Moralność to postawa, jaką przyjmujemy wobec osób, których nie lubimy.


moralność-to-postawa-jaką-przyjmujemy-wobec-osób-których-nie-lubimy
oscar wildemoralnośćtopostawajakąprzyjmujemywobecosóbktórychnielubimyjaką przyjmujemyprzyjmujemy wobecwobec osóbktórych nienie lubimymoralność to postawajaką przyjmujemy wobecprzyjmujemy wobec osóbktórych nie lubimyjaką przyjmujemy wobec osób

Zawsze lubimy tych, którzy nas podziwiają, lecz nie zawsze lubimy tych, których my podziwiamy.Istnieje tyleż moralności co zawodów; niektóre z tych moralności głoszą sprzeczne ze sobą dyrektywy. Moralność uczonego zabrania mu posłuszeństwa wobec jakiegokolwiek autorytetu, gdy tymczasem moralność zawodowa duchownego, czy żołnierza to posłuszeństwo właśnie nakazuje.Krytyczna postawa wobec bliźnich nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów, ale wręcz przyczynia się do wzrostu wzajemnej nieufności i animozji w świecie.Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią.Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.Zarówno mężczyźni, jak i kobiety przestrzegające ściśle konwencjonalnych nakazów przyzwoitości, gdy próbują ich z drogi cnoty sprowadzić osoby im niemiłe, mogą się okazać znacznie słabsi wobec osób, które lubią.