Mos­tek Graetza Mnie podnieca Dioda Zenera Mi dech za­biera Gdy widzę stabilizatory Jes­tem cały spocony Gdy lu­tuje kondensatory Jes­tem całkiem rozpalony Ser­ce mi z ra­dości skacze Gdy ra­diator z mie­dzi zo­baczę A już pra­wie do or­gazmu dochodzę Gdy zo­baczę układ sca­lony w ob­wodzie  


mos­tek-graetza-mnie-podnieca-dioda-zenera-mi-dech-za­biera-gdy-widzę-stabilizatory-jes­tem-cały-spocony-gdy-lu­tuje-kondensatory-jes­tem
m44gmos­tekgraetzamniepodniecadiodazeneramidechza­bieragdywidzęstabilizatoryjes­temcałyspoconylu­tujekondensatorycałkiemrozpalonyser­cemi z ra­dościskaczera­diatorz mie­dzizo­baczęjużpra­wiedo or­gazmudochodzęukładsca­lonyw ob­wodzie mos­tek graetzagraetza mniemnie podniecapodnieca diodadioda zenerazenera mimi dechdech za­bieraza­biera gdygdy widzęwidzę stabilizatorystabilizatory jes­temjes­tem całycały spoconyspocony gdygdy lu­tujelu­tuje kondensatorykondensatory jes­temjes­tem całkiemcałkiem rozpalonyrozpalony ser­ceser­ce mi z ra­dościmi z ra­dości skaczeskacze gdygdy ra­diatorz mie­dzi zo­baczęjuż pra­wiepra­wie do or­gazmudo or­gazmu dochodzędochodzę gdygdy zo­baczęzo­baczę układukład sca­lonysca­lony w ob­wodziew ob­wodzie  mos­tek graetza mniegraetza mnie podniecamnie podnieca diodapodnieca dioda zeneradioda zenera mizenera mi dechmi dech za­bieradech za­biera gdyza­biera gdy widzęgdy widzę stabilizatorywidzę stabilizatory jes­temstabilizatory jes­tem całyjes­tem cały spoconycały spocony gdyspocony gdy lu­tujegdy lu­tuje kondensatorylu­tuje kondensatory jes­temkondensatory jes­tem całkiemjes­tem całkiem rozpalonycałkiem rozpalony ser­cerozpalony ser­ce mi z ra­dościser­ce mi z ra­dości skaczemi z ra­dości skacze gdyskacze gdy ra­diatorgdy ra­diator z mie­dzira­diator z mie­dzi zo­baczęzo­baczę a juża już pra­wiejuż pra­wie do or­gazmupra­wie do or­gazmu dochodzędo or­gazmu dochodzę gdydochodzę gdy zo­baczęgdy zo­baczę układzo­baczę układ sca­lonyukład sca­lony w ob­wodziesca­lony w ob­wodzie