Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? 


mu­-zna­źć ę-w dniu-­ka-po­ra-kiedy-człowiek-ro­biący-pla­ny-na przyszłość-za­pomi­na-o nich-i postępu­-tak-jak gdy­by
thomas mertonmu­sizna­leźć sięw dniuta­kapo­rakiedyczłowiekro­biącypla­nyna przyszłośćza­pomi­nao nichi postępu­jetakjak gdy­bynig­dynie miałżad­nychplanówmu­si zna­leźć sięmającyprze­mawiaćmil­kniei umysłje­gonie snu­jejużroz­ważańalepy­taczyonew ogólecośznaczą mu­si zna­leźć sięzna­leźć się w dniuw dniu ta­kata­ka po­rakiedy człowiekczłowiek ro­biącyro­biący pla­nypla­ny na przyszłośćna przyszłość za­pomi­naza­pomi­na o nicho nich i postępu­jei postępu­je takjak gdy­by nig­dynig­dy nie miałnie miał żad­nychżad­nych planówmu­si zna­leźć się w dniuw dniu ta­kata­ka po­rakiedy człowiekczłowiek mającymający prze­mawiaćprze­mawiać mil­kniei umysł je­goje­go nie snu­jenie snu­je jużjuż roz­ważańale py­taczy oneone w ogólew ogóle cośmu­si zna­leźć się w dniuzna­leźć się w dniu ta­kaw dniu ta­ka po­rakiedy człowiek ro­biącyczłowiek ro­biący pla­nyro­biący pla­ny na przyszłośćpla­ny na przyszłość za­pomi­nana przyszłość za­pomi­na o nichza­pomi­na o nich i postępu­jeo nich i postępu­je takjak gdy­by nig­dy nie miałnig­dy nie miał żad­nychnie miał żad­nych planówmu­si zna­leźć się w dniu ta­kaw dniu ta­ka po­rakiedy człowiek mającyczłowiek mający prze­mawiaćmający prze­mawiać mil­kniei umysł je­go nie snu­jeje­go nie snu­je jużnie snu­je już roz­ważańczy one w ogóleone w ogóle coś

Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego. -aleksazaj
nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. -Papużka
ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca