Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał.


mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
jean-paul sartremu­siałbymwreszciezro­zumiećzro­zumieć że jużnig­dynicnie zo­baczęnie usłyszęi że dlain­nychda­lejświatbędzieistniałmu­siałbym wreszciewreszcie zro­zumiećnig­dy nicnic nie zo­baczęnig­dy nicnic nie usłyszęnie usłyszę i że dlai że dla in­nychin­nych da­lejda­lej światświat będziebędzie istniałmu­siałbym wreszcie zro­zumiećnig­dy nic nie zo­baczęnig­dy nic nie usłyszęnic nie usłyszę i że dlanie usłyszę i że dla in­nychi że dla in­nych da­lejin­nych da­lej światda­lej świat będzieświat będzie istniałnig­dy nic nie usłyszę i że dlanic nie usłyszę i że dla in­nychnie usłyszę i że dla in­nych da­leji że dla in­nych da­lej światin­nych da­lej świat będzieda­lej świat będzie istniałnig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nychnic nie usłyszę i że dla in­nych da­lejnie usłyszę i że dla in­nych da­lej świati że dla in­nych da­lej świat będziein­nych da­lej świat będzie istniał

Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy.Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały...Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle.•  I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.Po­bawi­my się w