Mu­sicie ducha har­to­wać, aby móc jak orły prze­laty­wać w przyszłość Ojczyzny! 


mu­sicie-ducha-har­to­wać-aby móc-jak orły-prze­laty­wać-w przyszłość-ojczyzny 
stefan wyszyńskimu­sicieduchahar­to­waćaby mócjak orłyprze­laty­waćw przyszłośćojczyzny mu­sicie duchaducha har­to­waćaby móc jak orłyjak orły prze­laty­waćprze­laty­wać w przyszłośćmu­sicie ducha har­to­waćaby móc jak orły prze­laty­waćjak orły prze­laty­wać w przyszłośćaby móc jak orły prze­laty­wać w przyszłość

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili.Wy­myślo­no szkło, przez które mogły prze­laty­wać muchy. Mucha przyf­ru­wała, lek­ko uderzała łeb­kiem i pstryk – już była po dru­giej stro­nie. Nieopi­sywal­na ra­dość muchy.Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć.Nie to jest ważne, by kry­tyko­wać przeszłość, lecz aby swój włas­ny wy­siłek włożyć w lep­szą przyszłość.Na to się prze­cież żyje, aby zry­wać kwiaty rozkoszy.To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia.