Mu­simy kiedyś wy­myślić test, który po­każe, gdzie jest zdro­wie, a nie tyl­ko, gdzie jest choroba.


mu­simy-kiedyś-wy­myślić-test-który-po­każe-gdzie-jest zdro­wie-a nie tyl­ko-gdzie-jest choroba
joanne greenbergmu­simykiedyśwy­myślićtestktórypo­każegdziejest zdro­wiea nie tyl­kojest chorobamu­simy kiedyśkiedyś wy­myślićwy­myślić testktóry po­każegdzie jest zdro­wiegdzie jest chorobamu­simy kiedyś wy­myślićkiedyś wy­myślić testmu­simy kiedyś wy­myślić test

Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada.Upływający czas ma nam po­kazać gdzie te­raz jes­teśmy, a nie gdzie aku­rat mu­simy biec.Bab­cia Wea­ther­wax nig­dy się nie gu­biła. Zaw­sze dos­ko­nale wie­działa, gdzie się znaj­du­je, cza­sem tyl­ko nie była pew­na, gdzie jest wszys­tko inne.Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele.-(...) wsiadaj, za­biorę cię gdzie tyl­ko chcesz. -Jest jed­no miej­sce w którym chciałbym być... -Jedziemy- mów gdzie. -...blis­ko two­jego serca