Mu­simy ko­nie­cznie zro­bić coś, co by od nas za­leżało, po­nieważ dzieje się tak wiele, co nie za­leży od nikogo.


mu­simy-ko­nie­cznie-zro­bić-coś-co by od nas-za­żało-po­nieważ-dzieje ę-tak-wiele-co nie za­ży-od nikogo
stanisław wyspiańskimu­simyko­nie­czniezro­bićcośco by od nasza­leżałopo­nieważdzieje siętakwieleco nie za­leżyod nikogomu­simy ko­nie­cznieko­nie­cznie zro­bićzro­bić cośco by od nas za­leżałopo­nieważ dzieje siędzieje się taktak wieleco nie za­leży od nikogomu­simy ko­nie­cznie zro­bićko­nie­cznie zro­bić cośpo­nieważ dzieje się takdzieje się tak wielemu­simy ko­nie­cznie zro­bić cośpo­nieważ dzieje się tak wiele

Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie należy do nikogo.Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.