Mu­simy po­siąść siebie sa­mych, za­nim da­my coś z siebie innym.


mu­simy-po­ąść-siebie-­mych-za­nim-da­my-coś-z siebie-innym
ignazio silone (secondo tranquilli)mu­simypo­siąśćsiebiesa­mychza­nimda­mycośz siebieinnymmu­simy po­siąśćpo­siąść siebiesiebie sa­mychza­nim da­myda­my coścoś z siebiez siebie innymmu­simy po­siąść siebiepo­siąść siebie sa­mychza­nim da­my cośda­my coś z siebiecoś z siebie innymmu­simy po­siąść siebie sa­mychza­nim da­my coś z siebieda­my coś z siebie innymza­nim da­my coś z siebie innym

Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Tak ra­dykal­nie zmieni­liśmy swo­je otocze­nie, że mu­simy te­raz zmieniać sa­mych siebie, żeby w tym no­wym otocze­niu móc egzystować.Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.Zrób coś dla Siebie, to Siebie zrobi coś dla Ciebie!Tak wiele uda­jemy, okłamując sa­mych siebie...