Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..


mu­sisz-po­lu­bić-dziś-wte­dy-dziś-po­lu­bi-ciebie-wczo­raj nie -jeśli za­pom­nisz-o wczo­raj-to wczo­raj-za­pom­
cala_jamu­siszpo­lu­bićdziśwte­dydziśpo­lu­biciebiewczo­raj nie majeśli za­pom­niszo wczo­rajto wczo­rajza­pom­nio to­bieo jut­rzenie możnaga­daćbo jut­rojeszczenie jest naszemu­sisz po­lu­bićpo­lu­bić dziśwte­dy dziśdziś po­lu­bipo­lu­bi ciebiewczo­raj nie ma jeśli za­pom­niszjeśli za­pom­nisz o wczo­rajto wczo­raj za­pom­niza­pom­ni o to­bieo jut­rze nie możnanie można ga­daćbo jut­ro jeszczejeszcze nie jest naszemu­sisz po­lu­bić dziśwte­dy dziś po­lu­bidziś po­lu­bi ciebiewczo­raj nie ma jeśli za­pom­nisz o wczo­rajto wczo­raj za­pom­ni o to­bieo jut­rze nie można ga­daćbo jut­ro jeszcze nie jest nasze

Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje.Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi.•  Ty byłaś wczo­raj ja będę jut­ro ,my będziemy po­jut­rze kochać się leżąc w fut­rze. Miłość nasza wie­czna będzie bajeczna.