Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok.


mu­sisz-spoj­rzeć-po­za-ho­ryzont-wy­biec-wzro­kiem-w dal-by zo­baczyć-praw­dziwą-twarz-te­go-co stoi-ż-obok
respirermu­siszspoj­rzećpo­zaho­ryzontwy­biecwzro­kiemw dalby zo­baczyćpraw­dziwątwarzte­goco stoitużobokmu­sisz spoj­rzećspoj­rzeć po­zapo­za ho­ryzontwy­biec wzro­kiemwzro­kiem w dalw dal by zo­baczyćby zo­baczyć praw­dziwąpraw­dziwą twarztwarz te­gote­go co stoico stoi tużtuż obokmu­sisz spoj­rzeć po­zaspoj­rzeć po­za ho­ryzontwy­biec wzro­kiem w dalwzro­kiem w dal by zo­baczyćw dal by zo­baczyć praw­dziwąby zo­baczyć praw­dziwą twarzpraw­dziwą twarz te­gotwarz te­go co stoite­go co stoi tużco stoi tuż obokmu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzontwy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyćwzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwąw dal by zo­baczyć praw­dziwą twarzby zo­baczyć praw­dziwą twarz te­gopraw­dziwą twarz te­go co stoitwarz te­go co stoi tużte­go co stoi tuż obokwy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwąwzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarzw dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­goby zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoipraw­dziwą twarz te­go co stoi tużtwarz te­go co stoi tuż obok

Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem.Spokój bo zag­rożenia brak, niepokój bo to już tuż ,tuż. Od­ległość w za­sięgu wzro­ku. Strach. To nadciąga. Nieuchronnie. To koniec.Stanąć na skra­ju dro­gi , spoj­rzeć w dal i po­myśleć - dokąd zmie­rzam ? Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa.Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści