Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną.


mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
karol szymanowskimu­zykajest sztukąnaj­bar­dziejdemokratycznąmu­zyka jest sztukąjest sztuką naj­bar­dziejnaj­bar­dziej demokratycznąmu­zyka jest sztuką naj­bar­dziejjest sztuką naj­bar­dziej demokratycznąmu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną.Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta Dla mnie po­lityczny prze­kaz za­bija mu­zykę. Sztu­ka jest po to, żeby za­pom­nieć o po­lity­ce, o tych wszys­tkich gównach. Na pew­no nie będę ba­wiła się w po­litykę. A już naj­bar­dziej mnie wkurza wpiep­rza­nie Bo­ga i re­ligii do sztu­ki. Mu­zyka po­win­na być da­leka od ta­kich rzeczy. No­sow­skiej ktoś zarzu­cił, że wyp­ru­wa fla­ki przed pub­licznością. I bar­dzo dob­rze, to jej włas­ne fla­ki, przy­naj­mniej ma o nich pojęcie.