Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną.


mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
karol szymanowskimu­zykajest sztukąnaj­bar­dziejdemokratycznąmu­zyka jest sztukąjest sztuką naj­bar­dziejnaj­bar­dziej demokratycznąmu­zyka jest sztuką naj­bar­dziejjest sztuką naj­bar­dziej demokratycznąmu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
muzyka-jest-sztuką-najbardziej-demokratyczną
Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi. -NightHuntress
woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi