Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety.


mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety
ludwig van beethovenmu­zykapo­win­naza­palaćpłomieńw ser­cumężczyz­nyi na­pełniaćłza­mioczykobietymu­zyka po­win­napo­win­na za­palaćza­palać płomieńpłomień w ser­cuw ser­cu mężczyz­nymężczyz­ny i na­pełniaći na­pełniać łza­miłza­mi oczyoczy kobietymu­zyka po­win­na za­palaćpo­win­na za­palać płomieńza­palać płomień w ser­cupłomień w ser­cu mężczyz­nyw ser­cu mężczyz­ny i na­pełniaćmężczyz­ny i na­pełniać łza­mii na­pełniać łza­mi oczyłza­mi oczy kobietymu­zyka po­win­na za­palać płomieńpo­win­na za­palać płomień w ser­cuza­palać płomień w ser­cu mężczyz­nypłomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniaćw ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mimężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczyi na­pełniać łza­mi oczy kobietymu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cupo­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­nyza­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniaćpłomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­miw ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczymężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety.nie trze­ba do­palać się używ­ka­mi - naszym do­palaczem po­win­na być miłość ;) Tańczy płomień świecy skocznie A ja, wpółmar­twy kochanek W kar­tkę czar­ny­mi łza­mi poranek Przek­li­nam nim on się rozpocznie Słyszę ptaszyn gardła drwiące Wiatr, co się śmieje po­między drze­wa­mi słyszę Te­raz tyl­ko te­go pragnę, by w ciszę Za­padło me ser­ce bez Ciebie gasnące.Gasnący płomień ser­ce kochające ku próżni zmierza Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP