Mu­zyka pot­rzebą narodów.


mu­zyka-pot­rzebą-narodów
ludwig van beethovenmu­zykapot­rzebąnarodówmu­zyka pot­rzebąpot­rzebą narodówmu­zyka pot­rzebą narodów

Pe­wien nieboszczyk był z siebie dumny, gdy za pot­rzebą wys­koczył z trumny.Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego.Mu­zyka- zbiór nut, który pot­ra­fi po­ruszyć nie tyl­ko nasze ciała, ale i dusze.Mu­zyka po­jawia się wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy opi­sać słowa­mi te­go co czujemy.Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie.roz­biera­na wzro­kiem, muśnięciami marzeń naj­lep­sza w swej namiętności dos­ko­nałością prze­siąknięta pod­czas ich spełniania ub­ra­na w prag­nienia, na­gością błyszcząca jej kla­row­na pożądliwość z pot­rzebą spełnienia prze­lewaną so­kami błogości uniosła się na obłoku swo­jej ekstazy