Mu­zyka to przy­jem­ność, ja­kiej dusza ludzka doświad­cza przez licze­nie, nie zdając so­bie spra­wy, że ma do czy­nienia z liczeniem.


mu­zyka-to przy­jem­ność-ja­kiej-dusza-ludzka-doświad­cza-przez-licze­nie-nie zdając-so­bie-spra­wy-że  do czy­nienia-z liczeniem
gottfried wilhelm leibnizmu­zykato przy­jem­nośćja­kiejduszaludzkadoświad­czaprzezlicze­nienie zdającso­biespra­wyże ma do czy­nieniaz liczeniemmu­zyka to przy­jem­nośćja­kiej duszadusza ludzkaludzka doświad­czadoświad­cza przezprzez licze­nienie zdając so­bieso­bie spra­wyże ma do czy­nienia z liczeniemja­kiej dusza ludzkadusza ludzka doświad­czaludzka doświad­cza przezdoświad­cza przez licze­nienie zdając so­bie spra­wyja­kiej dusza ludzka doświad­czadusza ludzka doświad­cza przezludzka doświad­cza przez licze­nieja­kiej dusza ludzka doświad­cza przezdusza ludzka doświad­cza przez licze­nie

Spra­wiłem so­bie przy­jem­ność, wszak niewielką, nie kon­kretną, a przy­jemną...  Za­pom­niałem jak pa­miętać, nie py­tam więcej którędy iść  -Kedar
spra­wiłem-so­bie-przy­jem­ność-wszak-niewielką-nie kon­kretną-a przy­jemną- za­pom­niałem-jak pa­mięć-nie py­tam-więcej
Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego