Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów.


mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów
arystotelesmu­zykawpływana uszlachet­nienieobyczajówmu­zyka wpływawpływa na uszlachet­nieniena uszlachet­nienie obyczajówmu­zyka wpływa na uszlachet­nieniewpływa na uszlachet­nienie obyczajówmu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów

Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. -Arystoteles
muzyka-wpływa-na-uszlachetnienie-obyczajów
Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu, można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak muzyka. -Dawid Crossby
mu­zyka-to naj­subtel­niej­sza-for­-prze­kazu-można-stwier­dzić-że żad­na-dzie­dzi­na-sztu­ki-nie po­rusza-ani-nie wpływa
Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego. -Claude Debussy
mu­zyka-zaczy­na ę-tam-gdzie-słowo-jest bez­silne- nie pot­ra­fi-od­dać-wy­razu-mu­zyka-jest tworzo­na-dla-niewyrażalnego