Muśnięcie sukni kobiety czystej daje radość żywszą niż posiadanie kobiety łatwej.


muśęcie-sukni-kobiety-czystej-daje-radość-żywszą-ż-posiadanie-kobiety-łatwej
jean jacques rousseaumuśnięciesuknikobietyczystejdajeradośćżywsząniżposiadaniełatwejmuśnięcie suknisukni kobietykobiety czystejczystej dajedaje radośćradość żywszążywszą niżniż posiadanieposiadanie kobietykobiety łatwejmuśnięcie sukni kobietysukni kobiety czystejkobiety czystej dajeczystej daje radośćdaje radość żywsząradość żywszą niżżywszą niż posiadanieniż posiadanie kobietyposiadanie kobiety łatwejmuśnięcie sukni kobiety czystejsukni kobiety czystej dajekobiety czystej daje radośćczystej daje radość żywsządaje radość żywszą niżradość żywszą niż posiadanieżywszą niż posiadanie kobietyniż posiadanie kobiety łatwejmuśnięcie sukni kobiety czystej dajesukni kobiety czystej daje radośćkobiety czystej daje radość żywszączystej daje radość żywszą niżdaje radość żywszą niż posiadanieradość żywszą niż posiadanie kobietyżywszą niż posiadanie kobiety łatwej

Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej.Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety.Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia.