muśnięcie wspomnień szept tchnienie pa­mięć mo­deluję żywe obrazy znów ci się przyśnił od­twarzasz cud nie bo­li tęsknota można naz­wać szczęściem są ta­cy którzy nie mają na­wet za kim Krys­ty­na A.Sz. 08.06.2016r.


muśęcie-wspomnień-szept-tchnienie-pa­mięć-mo­deluję-żywe-obrazy-znów- ę-przyśł-od­twarzasz-cud-nie-bo­li-tęsknota-można-naz­wać
krystamuśnięciewspomnieńszepttchnieniepa­mięćmo­delujężyweobrazyznówci sięprzyśniłod­twarzaszcudniebo­litęsknotamożnanaz­waćszczęściemta­cyktórzynie mająna­wetzakimkrys­ty­naasz08062016rmuśnięcie wspomnieńwspomnień szeptszept tchnienietchnienie pa­mięćpa­mięć mo­delujęmo­deluję żyweżywe obrazyobrazy znówznów ci sięci się przyśniłprzyśnił od­twarzaszod­twarzasz cudcud nienie bo­libo­li tęsknotatęsknota możnamożna naz­waćnaz­wać szczęściemszczęściem sąsą ta­cyta­cy którzyktórzy nie mająnie mają na­wetna­wet zaza kimkim krys­ty­namuśnięcie wspomnień szeptwspomnień szept tchnienieszept tchnienie pa­mięćtchnienie pa­mięć mo­delujępa­mięć mo­deluję żywemo­deluję żywe obrazyżywe obrazy znówobrazy znów ci sięznów ci się przyśniłci się przyśnił od­twarzaszprzyśnił od­twarzasz cudod­twarzasz cud niecud nie bo­linie bo­li tęsknotabo­li tęsknota możnatęsknota można naz­waćmożna naz­wać szczęściemnaz­wać szczęściem sąszczęściem są ta­cysą ta­cy którzyta­cy którzy nie mająktórzy nie mają na­wetnie mają na­wet zana­wet za kimza kim krys­ty­na

Naj­le­piej sie­dzieć cały dzień w in­terne­cie gdzie poz­na­jesz ludzi dokład­nie ta­kich ja­kim ty sa­ma jes­teś, którzy mają te sa­me wa­dy i za­lety ja­kie Ty, którzy ro­zumieją two­je błędy czy też prob­le­my, których możesz naz­wać swoimi PRAW­DZI­WYMI przyjaciółmi.Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.szczęściem już można naz­wać stan, gdy człowiek świadom jest te­go, cze­go do szczęścia mu brakuje.nad rzeką wspomnień głosy przy­rody niosą ukojenie pochmur­ne odpłynęły z nurtem niebo gra­natem przebarwione po­now­nie otu­lone białym welonem twarz w uśmiech stroję Krys­ty­na A.Sz. 26.05.2016r.do ucha szept mus­ka­ny pocałunkami wy­powiada­ny czułością lek­ki jak piórko wzno­si ku chmurom a gwiaz­dy blas­kiem oświet­lają drogę do nieba dzieląc ok­ruszka­mi chleba Krys­ty­na A.Sz. 01.05.2016r.Wspom­nienia mają jedną op­ty­mis­tyczną ceche... Mówią by się nie pod­da­wać... Bo bez dal­sze­go życia nie ma no­wych wspomnień.