mus­kając war­ga­mi opuszki palców myśla­mi tańczę z tobą walca do­tykam gładzi kibici z rozkoszą myśli w ekstazie strasznie się płoszą w zadumie smakuję po­wabów pasemka jędrności ty moja ach jes­teś tak piękna zasypiam senności kreują obrazy mu­zyka otacza upi­ja siłacza i rzu­ca pod nogi w akor­dzie pożogi *** Dział: Erotyki *** ZM 


mus­kając-war­ga­mi-opuszki-palców-myś­mi-ńczę-z tobą-walca-do­tykam-gładzi-kibici-z-rozkoszą-myśli-w ekstazie-strasznie ę-płoszą
zibby77mus­kającwar­ga­miopuszkipalcówmyśla­mitańczęz tobąwalcado­tykamgładzikibicirozkosząmyśliw ekstaziestrasznie siępłoszązadumiesmakujępo­wabówpasemkajędrnościty mojaachjes­teśtakpięknazasypiamsennościkreująobrazymu­zykaotaczaupi­jasiłaczarzu­capodnogiakor­dziepożogidziałerotykizm mus­kając war­ga­miwar­ga­mi opuszkiopuszki palcówpalców myśla­mimyśla­mi tańczętańczę z tobąz tobą walcawalca do­tykamdo­tykam gładzigładzi kibicikibici zz rozkosząrozkoszą myślimyśli w ekstaziew ekstazie strasznie sięstrasznie się płosząpłoszą ww zadumiezadumie smakujęsmakuję po­wabówpo­wabów pasemkapasemka jędrnościjędrności ty mojaty moja achach jes­teśjes­teś taktak pięknapiękna zasypiamzasypiam sennościsenności kreująkreują obrazyobrazy mu­zykamu­zyka otaczaotacza upi­jaupi­ja siłaczasiłacza ii rzu­carzu­ca podpod noginogi ww akor­dzieakor­dzie pożogipożogi ****** działerotyki ****** zm mus­kając war­ga­mi opuszkiwar­ga­mi opuszki palcówopuszki palców myśla­mipalców myśla­mi tańczęmyśla­mi tańczę z tobątańczę z tobą walcaz tobą walca do­tykamwalca do­tykam gładzido­tykam gładzi kibicigładzi kibici zkibici z rozkosząz rozkoszą myślirozkoszą myśli w ekstaziemyśli w ekstazie strasznie sięw ekstazie strasznie się płosząstrasznie się płoszą wpłoszą w zadumiew zadumie smakujęzadumie smakuję po­wabówsmakuję po­wabów pasemkapo­wabów pasemka jędrnościpasemka jędrności ty mojajędrności ty moja achty moja ach jes­teśach jes­teś takjes­teś tak pięknatak piękna zasypiampiękna zasypiam sennościzasypiam senności kreująsenności kreują obrazykreują obrazy mu­zykaobrazy mu­zyka otaczamu­zyka otacza upi­jaotacza upi­ja siłaczaupi­ja siłacza isiłacza i rzu­cai rzu­ca podrzu­ca pod nogipod nogi wnogi w akor­dziew akor­dzie pożogiakor­dzie pożogi ***pożogi *** działerotyki *** zm 

W akor­dzie dotyku... Mam ser­ce w rozterce. W akor­dzie dotyku... Łapię paranoje. W akor­dzie dotyku... Jes­teśmy we dwoje. W akor­dzie dotyku... Czuję, że żyję... W akor­dzie dotyku... Twoją czułość piję.miałem sen niecodzienny byłaś tam i ty i pa­sem­ka snów op­la­tały ciebie w ko­lorową sieć z każdej stro­ny byłaś inna chciałem ciebie mieć lecz uciekłaś dalej gu­biąc snów pasemka zno­wu cię ujrzałem byłaś ta­ka piękna nie zos­tałaś długo zni­kając za skałą pog­nałem za tobą wąskim korytarzem i zna­lazłem ciebie w gro­cie skry­tych marzeń *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań.****** *** Z czułością stąpam po po­kojach pełnych moich WSPOMNIEŃ, de­likat­nie mus­kając każdego... ...Ty jes­teś w jed­nym z nich... ****** *** de­likat­ność jedwabistości za­pach jędrności miękkość złocis­ty meszek namiętności dreszcz przeleciał zachłysnął się załomotał dot­knął dłoni spiesząc na spotkanie czekanie ociąganie przewlekanie zagłębianie oczy zamglone głęboko zawirowanie a ręce w udręce spełnienia szukają wreszcie przestają i łkają *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Roz­mo­wy z Tobą są oczyszczające. Jes­teś plas­trem na moją duszę. De­dyko­wane Pępko­wi. (Pepek100)