Mus­so­lini po­pełnił ka­tas­tro­fal­ne błędy. Ja mam nad nim tę prze­wagę, że mogę wy­ciągnąć z te­go wnios­ki; będę podążał je­go śla­dem, ale uniknę je­go błędów.


mus­so­lini-po­pełł-ka­tas­tro­fal­ne-błędy-ja mam-nad-nim-tę prze­wagę-że mogę-wy­ągnąć-z te­go-wnios­ki-będę-podążał
juan perónmus­so­linipo­pełniłka­tas­tro­fal­nebłędyja mamnadnimtę prze­wagęże mogęwy­ciągnąćz te­gownios­kibędępodążałje­gośla­demaleuniknębłędówmus­so­lini po­pełniłpo­pełnił ka­tas­tro­fal­neka­tas­tro­fal­ne błędyja mam nadnad nimnim tę prze­wagęże mogę wy­ciągnąćwy­ciągnąć z te­goz te­go wnios­kibędę podążałpodążał je­goje­go śla­demale uniknęuniknę je­goje­go błędówmus­so­lini po­pełnił ka­tas­tro­fal­nepo­pełnił ka­tas­tro­fal­ne błędyja mam nad nimnad nim tę prze­wagęże mogę wy­ciągnąć z te­gowy­ciągnąć z te­go wnios­kibędę podążał je­gopodążał je­go śla­demale uniknę je­gouniknę je­go błędów

Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się! Kom­pu­ter ma nad mózgiem tę prze­wagę, że się go używa.Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się ka­tas­tro­fom z balkonu.Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem.Nie jes­tem wys­tar­czająco dob­ra dla Ciebie ?  Wiesz co to oz­nacza ? Nig­dy nie będę two­ja, nie jes­tem idealna, nie mam fi­gur­ki modelki, ani zacho­wania księżniczki, tym­bar­dziej głosu słowika. Nig­dy nie będę ideal­na w Twoich oczach. Nie warto. Ale i tak codzien­nie wie­czo­rem pat­rze w lus­tro i proszę byś mnie pokochał. Chce być idealna. Idealna.Łatwo wybaczać innym ich błędy, ale trzeba naprawdę mieć charakter, by wybaczyć im, że byli świadkami naszych błędów.