Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.


musi-coś-przecież-istnieć-jakaś-granica-za-którą-nie-wolno-przejść-za-którą-przestaje-ę-być-sobą
zofia nałkowskamusicośprzecieżistniećjakaśgranicazaktórąniewolnoprzejśćprzestajesiębyćsobąmusi coścoś przecieżprzecież istniećjakaś granicaza którąktórą nienie wolnowolno przejśćza którąktórą przestajeprzestaje sięsię byćbyć sobąmusi coś przecieżcoś przecież istniećza którą niektórą nie wolnonie wolno przejśćza którą przestajektórą przestaje sięprzestaje się byćsię być sobąmusi coś przecież istniećza którą nie wolnoktórą nie wolno przejśćza którą przestaje sięktórą przestaje się byćprzestaje się być sobąza którą nie wolno przejśćza którą przestaje się byćktórą przestaje się być sobą

Jest jakaś granica zwierzeń, której przejść słowami nie trzeba.Ludzie najczęściej uciekają przed swymi zmartwieniami w przyszłość. Wyobrażają sobie na drodze czasu linię, poza którą ich dzisiejsze zmartwienie przestaje istnieć.Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.Granica człowieka jest zawsze bramą, przez którą wdziera się Pan Bóg.Człowiek zaczyna być człowiekiem wtedy, gdy przestaje jęczeć i przeklinać aby zacząć szukać prawdy, która rządzi jego życiem.Życie to przewlekła rana, która rzadko przestaje boleć, a nie goi się nigdy.