Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie należy do nikogo.


musimy-zrobić-coś-co-by-od-nas-zależało-zważywszy-że-dzieje-ę-tak-żo-co-nie-należy-do-nikogo
stanisław wyspiańskimusimyzrobićcoścobyodnaszależałozważywszyżedziejesiętakdużonienależydonikogomusimy zrobićzrobić cośco byby odod nasnas zależałoże dziejedzieje sięsię taktak dużoco nienie należynależy dodo nikogomusimy zrobić cośco by odby od nasod nas zależałoże dzieje siędzieje się taksię tak dużoco nie należynie należy donależy do nikogoco by od nasby od nas zależałoże dzieje się takdzieje się tak dużoco nie należy donie należy do nikogoco by od nas zależałoże dzieje się tak dużoco nie należy do nikogo

Mu­simy ko­nie­cznie zro­bić coś, co by od nas za­leżało, po­nieważ dzieje się tak wiele, co nie za­leży od nikogo.Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nicPracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy.Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..? NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej...