Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach) 


muszą-da­wać-z siebie-wszys­tko-i grać-dla-klu­bu-i dla-mnie-ale-nie muszą-mnie-kochać-o-zawodnikach 
josé mourinhomusząda­waćz siebiewszys­tkoi graćdlaklu­bui dlamniealenie musząmniekochaćzawodnikach muszą da­waćda­wać z siebiez siebie wszys­tkowszys­tko i graći grać dladla klu­buklu­bu i dlai dla mnieale nie musząnie muszą mniemnie kochać(o zawodnikach) muszą da­wać z siebieda­wać z siebie wszys­tkoz siebie wszys­tko i graćwszys­tko i grać dlai grać dla klu­budla klu­bu i dlaklu­bu i dla mnieale nie muszą mnienie muszą mnie kochaćmuszą da­wać z siebie wszys­tkoda­wać z siebie wszys­tko i graćz siebie wszys­tko i grać dlawszys­tko i grać dla klu­bui grać dla klu­bu i dladla klu­bu i dla mnieale nie muszą mnie kochaćmuszą da­wać z siebie wszys­tko i graćda­wać z siebie wszys­tko i grać dlaz siebie wszys­tko i grać dla klu­buwszys­tko i grać dla klu­bu i dlai grać dla klu­bu i dla mnie

Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się.Nau­czyłem się z cza­sem, że wszys­tko w życiu ma swoją cenę i za wszys­tko płacić trze­ba ta­kim lub in­nym spo­sobem. I jeśli po­pat­rzę wstecz na mo­je życie, z go­ryczą przyj­dzie mi wyz­nać, że twar­dym dla mnie było mis­trzem i niez­byt długo ka­zało po­zos­ta­wać w terminie...Słowa są naj­większym oszus­twem, na ja­kie fa­ceci nas na­bierają. Myślałaś, że poz­nałaś anioła, bo mówi do ciebie wszys­tkie te cho­ler­nie ważne słowa? Głupia. Anioły po pros­tu są, nie muszą nic mówić, nie udają, że cię znają. Nie muszą. Są, gdy ich pot­rze­bujesz. Anioły są tyl­ko dla ciebie.Przy­pad­ki nie is­tnieją, wszys­tko dzieje się dla mnie i prze­ze mnie, a kiedy już przejdę moją drogę, u jej kre­su zro­zumiem włas­ne życie.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.