Muszę milczeć, żeby być pewien tak wielkiej wspólnoty dusz. Straciłbym ją bez wątpienia, gdybym najpierw nie zrezygnował ze spotkań z tobą.


muszę-milczeć-żeby-być-pewien-tak-wielkiej-wspólnoty-dusz-straciłbym-ją-bez-wątpienia-gdybym-najpierw-nie-zrezygnował-ze-spotkań-z-tobą
georges bataillemuszęmilczećżebybyćpewientakwielkiejwspólnotyduszstraciłbymbezwątpieniagdybymnajpierwniezrezygnowałzespotkańtobąmuszę milczećżeby byćbyć pewienpewien taktak wielkiejwielkiej wspólnotywspólnoty duszstraciłbym jąją bezbez wątpieniagdybym najpierwnajpierw nienie zrezygnowałzrezygnował zeze spotkańspotkań zz tobążeby być pewienbyć pewien takpewien tak wielkiejtak wielkiej wspólnotywielkiej wspólnoty duszstraciłbym ją bezją bez wątpieniagdybym najpierw nienajpierw nie zrezygnowałnie zrezygnował zezrezygnował ze spotkańze spotkań zspotkań z tobążeby być pewien takbyć pewien tak wielkiejpewien tak wielkiej wspólnotytak wielkiej wspólnoty duszstraciłbym ją bez wątpieniagdybym najpierw nie zrezygnowałnajpierw nie zrezygnował zenie zrezygnował ze spotkańzrezygnował ze spotkań zze spotkań z tobążeby być pewien tak wielkiejbyć pewien tak wielkiej wspólnotypewien tak wielkiej wspólnoty duszgdybym najpierw nie zrezygnował zenajpierw nie zrezygnował ze spotkańnie zrezygnował ze spotkań zzrezygnował ze spotkań z tobą

Cza­sem naj­dzie ta­ka chwila Muszę usiąść do paszkwila Muszę usiąść i zrymować Żeby kur­cze nie zwariować Cza­sy dzi­siaj ta­kie dziwne Życie stało się naiwne Muszę usiąść i zwrotkować Żeby kur­cze nie zwariować A gdy so­bie tak rymuję A gdy so­bie tak zwrotkuję To zaczy­nam tak główkować Może mądrzej jest zwariować Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa; lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą, żeby tryskała życiem jej postawa.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą, lecz trze­ba, żeby miała twarz człowieczą.bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa .Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty.