Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.


muzykę-ludową-swego-kraju-trzeba-traktować-tylko-jako-bazę-nigdy-jako-środek-pisania-i-stylu-kochajcie-ją-namiętnie-jak-tylko-chcecie-ale
klaudiusz debussymuzykęludowąswegokrajutrzebatraktowaćtylkojakobazęnigdyśrodekpisaniastylukochajcienamiętniejakchceciealestrójciejejszkolnemundurkinienakładajciezłoconychbinoklimuzykę ludowąludową swegoswego krajukraju trzebatrzeba traktowaćtraktować tylkotylko jakojako bazęnigdy jakojako środekśrodek pisaniapisania ii stylukochajcie jąją namiętniejak tylkotylko chcecieale strójciestrójcie jejjej ww szkolneszkolne mundurkinie nakładajcienakładajcie jejjej złoconychzłoconych binoklimuzykę ludową swegoludową swego krajuswego kraju trzebakraju trzeba traktowaćtrzeba traktować tylkotraktować tylko jakotylko jako bazęnigdy jako środekjako środek pisaniaśrodek pisania ipisania i stylukochajcie ją namiętniejak tylko chcecieale strójcie jejstrójcie jej wjej w szkolnew szkolne mundurkinie nakładajcie jejnakładajcie jej złoconychjej złoconych binokli

Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem. Jednakże pobudki moje nie były tak czyste: chciałem wiedzy nie przez jej umiłowanie, ale jako obrony przed wzgardą świata wobec nieuków. Toteż, gdy tylko miałem czas, buszowałem po książkowych antykwariatach.Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plastr miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak miecz.I cóż to musi być za szczęście nad szczęściem móc powiedzieć drugiemu człowiekowi: przyłożę cię jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego.Urzędów albo dostatków dobrzy jako lekarstw używają, aby ludziom pomagali; źli zażywają jako arszeniku, by tylko szkodziliJest zasadą, że wszelka religia prześladowana staje się sama prześladowczą: skoro tylko bowiem, jakimkolwiek przypadkiem, zdoła wydobyć się z ucisku, atakuje religię, która ją uciskała, nie jako religię, ale jako tyranię.