Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi.


muzyka-koronę-w-niebie-ale-korzenie-w-ziemi
maria kuncewiczmuzykakoronęniebiealekorzenieziemimuzyka mama koronękoronę ww niebieale korzeniekorzenie ww ziemimuzyka ma koronęma koronę wkoronę w niebieale korzenie wkorzenie w ziemimuzyka ma koronę wma koronę w niebieale korzenie w ziemimuzyka ma koronę w niebie

Życie chrześcijanina ma swoje korzenie w niebie, a nie tylko na ziemi. -Chiara Lubich
Życie-chrześcijanina-swoje-korzenie-w-niebie-a-nie-tylko-na-ziemi
Naród to cząstka wieczności i w nim tkwią korzenie artysty, z niego, z ziemi rodzinnej ciągnie artysta najżywotniejszą swą siłę. -Confiteor Przybyszewski
naród-to-cząstka-wiecznoś-i-w-nim-tkwią-korzenie-artysty-z-niego-z-ziemi-rodzinnej-ągnie-artysta-najżywotniejszą-swą-łę
Wmyślić się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do nieba. -Jerzy Zawieyski
wmyślić-ę-w-znak-krzyża-który-jest-znakiem-chrześcijaństwa-korzenie-jego-tkwią-w-ziemi-a-ramiona-obejmują-całość-stworzenia-by-unieść-w
Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. -Jerzy Liebert
zostaniecie-tylko-we-dwoje-bóg-na-niebie-i-ty-na-ziemi
Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć. -Zygmunt Krasiński
ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
Jako księżyc na niebie, tak dzieje narodów na ziemi wzrastają, by maleć. -Zygmunt Krasiński
jako-księżyc-na-niebie-tak-dzieje-narodów-na-ziemi-wzrastają-by-maleć