My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego.


my na dwa-fron­ty-woj­ny-pro­wadzić-nie możemy-więc-ja was-woj­ny-na dwa-fron­ty-uczyć-nie będę-woj­na na dwa-fron­ty-to znaczy
józef piłsudskimy na dwafron­tywoj­nypro­wadzićnie możemywięcja wasna dwauczyćnie będęwoj­na na dwato znaczyginąćtu na pla­cusas­kimz szab­la­miw dłoniw ob­ro­nieho­norunarodowegomy na dwa fron­tyfron­ty woj­nywoj­ny pro­wadzićpro­wadzić nie możemywięc ja wasja was woj­nywoj­ny na dwana dwa fron­tyfron­ty uczyćuczyć nie będęwoj­na na dwa fron­tyfron­ty to znaczyto znaczy ginąćginąć tu na pla­cutu na pla­cu sas­kimsas­kim z szab­la­miz szab­la­mi w dłoniw dłoni w ob­ro­niew ob­ro­nie ho­noruho­noru narodowegomy na dwa fron­ty woj­nyfron­ty woj­ny pro­wadzićwoj­ny pro­wadzić nie możemywięc ja was woj­nyja was woj­ny na dwawoj­ny na dwa fron­tyna dwa fron­ty uczyćfron­ty uczyć nie będęwoj­na na dwa fron­ty to znaczyfron­ty to znaczy ginąćto znaczy ginąć tu na pla­cuginąć tu na pla­cu sas­kimtu na pla­cu sas­kim z szab­la­misas­kim z szab­la­mi w dłoniz szab­la­mi w dłoni w ob­ro­niew dłoni w ob­ro­nie ho­noruw ob­ro­nie ho­noru narodowego

Al­bert Ein­stein i Mark Twain pod ko­niec swo­jego życia porzu­cili wiarę w ludzkość, i to po­mimo te­go, że Twaino­wi nie da­ne było oglądać hor­ro­ru I Woj­ny Świato­wej. Woj­na stała się dzi­siaj formą te­lewi­zyj­ne­go prog­ra­mu roz­rywko­wego, a tym, co uczy­niło I Wojnę Światową tak wciągającą były dwa ame­rykańskie wy­nalaz­ki: drut kol­czas­ty i ka­rabin maszynowy.Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości.Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas.Prawdę usłyszysz od zwykłych ludzi, nie od dowódców fron­to­wych czy generałów.Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.