My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego.


my na dwa-fron­ty-woj­ny-pro­wadzić-nie możemy-więc-ja was-woj­ny-na dwa-fron­ty-uczyć-nie będę-woj­na na dwa-fron­ty-to znaczy
józef piłsudskimy na dwafron­tywoj­nypro­wadzićnie możemywięcja wasna dwauczyćnie będęwoj­na na dwato znaczyginąćtu na pla­cusas­kimz szab­la­miw dłoniw ob­ro­nieho­norunarodowegomy na dwa fron­tyfron­ty woj­nywoj­ny pro­wadzićpro­wadzić nie możemywięc ja wasja was woj­nywoj­ny na dwana dwa fron­tyfron­ty uczyćuczyć nie będęwoj­na na dwa fron­tyfron­ty to znaczyto znaczy ginąćginąć tu na pla­cutu na pla­cu sas­kimsas­kim z szab­la­miz szab­la­mi w dłoniw dłoni w ob­ro­niew ob­ro­nie ho­noruho­noru narodowegomy na dwa fron­ty woj­nyfron­ty woj­ny pro­wadzićwoj­ny pro­wadzić nie możemywięc ja was woj­nyja was woj­ny na dwawoj­ny na dwa fron­tyna dwa fron­ty uczyćfron­ty uczyć nie będęwoj­na na dwa fron­ty to znaczyfron­ty to znaczy ginąćto znaczy ginąć tu na pla­cuginąć tu na pla­cu sas­kimtu na pla­cu sas­kim z szab­la­misas­kim z szab­la­mi w dłoniz szab­la­mi w dłoni w ob­ro­niew dłoni w ob­ro­nie ho­noruw ob­ro­nie ho­noru narodowego

Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości. -John Fitzgerald Kennedy
ludzkość-mu­-położyć-kres-woj­nie-bo inaczej-woj­na-położy-kres-ludzkoś
Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas. -Herbert George Wells
jeśli-nie za­kończy­my-woj­ny-woj­na-za­kończy-nas
Prawdę usłyszysz od zwykłych ludzi, nie od dowódców fron­to­wych czy generałów. -Petra Procházková
prawdę-usłyszysz-od zwykłych-ludzi-nie od dowódców-fron­to­wych-czy-generałów
Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a
te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej