My Po­lacy pot­ra­fimy się zjed­noczyć naj­sku­teczniej wte­dy kiedy trze­ba te­go ''ob­ce­go '' ob­rzu­cić kamieniami. in­spi­rac­ja '' gon­do­la '' za Wenecją 


my po­lacy-pot­ra­fimy ę-zjed­noczyć-naj­sku­teczniej-wte­dy-kiedy-trze­ba-te­go-''ob­­go-'' ob­rzu­ć-kamieniami-in­spi­rac­ja
natalia(__upsmy po­lacypot­ra­fimy sięzjed­noczyćnaj­sku­teczniejwte­dykiedytrze­bate­go''ob­ce­go'' ob­rzu­cićkamieniamiin­spi­rac­ja'' gon­do­la'' za wenecją my po­lacy pot­ra­fimy siępot­ra­fimy się zjed­noczyćzjed­noczyć naj­sku­teczniejnaj­sku­teczniej wte­dywte­dy kiedykiedy trze­batrze­ba te­gote­go ''ob­ce­goob­ce­go '' ob­rzu­cić ob­rzu­cić kamieniamiin­spi­rac­ja '' gon­do­la gon­do­la '' za wenecją my po­lacy pot­ra­fimy się zjed­noczyćpot­ra­fimy się zjed­noczyć naj­sku­teczniejzjed­noczyć naj­sku­teczniej wte­dynaj­sku­teczniej wte­dy kiedywte­dy kiedy trze­bakiedy trze­ba te­gotrze­ba te­go ''ob­ce­gote­go ''ob­ce­go '' ob­rzu­cićob­ce­go '' ob­rzu­cić kamieniamiin­spi­rac­ja '' gon­do­la '' za wenecją 

Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! Przy­jaźń jest niewątpli­wie naj­sku­teczniej­szym le­kiem na cier­pienia za­wie­dzo­nej miłości.Fa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dy, kiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta. Można ut­ra­cić tożsa­mość, piep­rząc się na pra­wo i lewo.Mu­zyka po­jawia się wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy opi­sać słowa­mi te­go co czujemy....To jest tak jak wte­dy kiedy mu­sisz się obudzić i stra­cić swo­je sny. I wiesz że od tej po­ry nic nie będzie tak jak tam w snach, kiedy śpisz i dzieje się to cze­go naj­bar­dziej pragniesz....