My zdo­bywa­my so­bie przy­jaciół, my ro­bimy so­bie wrogów, ale sąsiadów da­je nam Pan Bóg.


my zdo­bywa­my-so­bie-przy­jaciół-my ro­bimy-so­bie-wrogów-ale-sąsiadów-da­-nam-pan-bóg
gilbert keith chestertonmy zdo­bywa­myso­bieprzy­jaciółmy ro­bimywrogówalesąsiadówda­jenampanbógmy zdo­bywa­my so­bieso­bie przy­jaciółmy ro­bimy so­bieso­bie wrogówale sąsiadówsąsiadów da­jeda­je namnam panpan bógmy zdo­bywa­my so­bie przy­jaciółmy ro­bimy so­bie wrogówale sąsiadów da­jesąsiadów da­je namda­je nam pannam pan bógale sąsiadów da­je namsąsiadów da­je nam panda­je nam pan bógale sąsiadów da­je nam pansąsiadów da­je nam pan bóg

Nie lu­bię go, ale jak będziesz z nim szczęśli­wa to ok... - I za to kocha się przy­jaciół. An­nM ;* Mam wspa­niałych przy­jaciół, którzy przy­noszą mi szczęście. Nieza­leżenie od te­go co ro­bię i gdzie jestem.Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą.Możemy żyć bez naszych przy­jaciół, lecz nie bez naszych sąsiadów.Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Zmiany. Mam no­wych sąsiadów. Słońce nie og­rze­wa już mo­jej płyty w ten sam sposób. Prze­biśniegi ożywiły mar­twą ziemię wokół mnie. Lu­bię prze­biśniegi. Lu­bię życie. Wi­taj­cie przyjaciele.♥Ser­duszko♥ jest naj­ważniej­sze♥nikt nam go nie od­bie­rze♥ani nie za­bie­rze♥ale złamać ludzie je umią