My­si być cier­pienie i miłość, żeby na­pisać wiersz.


my­-być-cier­pienie-i miłość-żeby-na­pisać-wiersz
władysław broniewskimy­sibyćcier­pieniei miłośćżebyna­pisaćwierszmy­si byćbyć cier­pieniecier­pienie i miłośćżeby na­pisaćna­pisać wierszmy­si być cier­pieniebyć cier­pienie i miłośćżeby na­pisać wierszmy­si być cier­pienie i miłość

chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie...Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni.Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością.Cier­pienie może być he­roi­czne, ale szczęśli­wość nig­dy nie by­wa wzniosła - je­dynie uza­leżniająco przyjemna.Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość.