Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego.


myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
bertold brechtmyśle­niesta­nowijednąz naj­większychprzy­jem­nościrodza­juludzkiegomyśle­nie sta­nowista­nowi jednąjedną z naj­większychz naj­większych przy­jem­nościprzy­jem­ności rodza­jurodza­ju ludzkiegomyśle­nie sta­nowi jednąsta­nowi jedną z naj­większychjedną z naj­większych przy­jem­nościz naj­większych przy­jem­ności rodza­juprzy­jem­ności rodza­ju ludzkiegomyśle­nie sta­nowi jedną z naj­większychsta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­nościjedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­juz naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiegomyśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­noścista­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­jujedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego

Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
ka­riera-ar­tysty-po­dob­na-jest ka­rie­rze-kur­ty­zany-naj­pierw-dla-włas­nej-przy­jem­noś-po­tem-dla-przy­jem­noś-in­nych
Naszą opi­nię na te­mat ludzkich poczy­nań for­mułuje­my na pod­sta­wie przy­jem­ności lub bólu, ja­kie nam sprawiają. -Anatol France (François Anatole Thibault)
naszą-opi­ę-na te­mat-ludzkich-poczy­nań-for­mułuje­my-na pod­sta­wie-przy­jem­noś-lub-bólu-ja­kie-nam-sprawiają