Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.


myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
johann wolfgang goethemyślećjestłatwodziałaćtrudnozgodniezeswymimyślamirzecząnajtrudniejsząświeciemyśleć jestjest łatwodziałać trudnotrudnodziałaćdziałać zgodniezgodnie zeze swymiswymi myślamimyślami jestjest rzecząrzeczą najtrudniejsząnajtrudniejszą ww świeciemyśleć jest łatwodziałać trudnodziałać zgodniedziałać zgodnie zezgodnie ze swymize swymi myślamiswymi myślami jestmyślami jest rzecząjest rzeczą najtrudniejsząrzeczą najtrudniejszą wnajtrudniejszą w świeciedziałać zgodnie zedziałać zgodnie ze swymizgodnie ze swymi myślamize swymi myślami jestswymi myślami jest rzecząmyślami jest rzeczą najtrudniejsząjest rzeczą najtrudniejszą wrzeczą najtrudniejszą w świeciedziałać zgodnie ze swymidziałać zgodnie ze swymi myślamizgodnie ze swymi myślami jestze swymi myślami jest rzecząswymi myślami jest rzeczą najtrudniejsząmyślami jest rzeczą najtrudniejszą wjest rzeczą najtrudniejszą w świecie

Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. -Herman Hesse
mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem
To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer
to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. -Władysław Stanisław Reymont
Żyć-to-działać-to-rozsiewać-po-świecie-talent-energię-uczucie-pomagać-w-czasie-teraźniejszym-pokoleniom-przyszłym
Zap­la­nować działanie, wyb­rać ofiarę, działać bez­li­tośnie, a po­tem iść spać - nie ma nic lep­sze­go na świecie. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
zap­­nować-działanie-wyb­rać-ofiarę-działać-bez­li­tośnie-a po­tem-iść-spać- nie  nic-lep­sze­go-na świecie