Myślałam, że choć Ty je­den będziesz pa­miętał o moich urodzinach..


myśłam-że choć-ty ­den-będziesz-pa­mięł-o moich-urodzinach
malinowamartamyślałamże choćty je­denbędzieszpa­miętało moichurodzinachże choć ty je­denty je­den będzieszbędziesz pa­miętałpa­miętał o moicho moich urodzinachże choć ty je­den będzieszty je­den będziesz pa­miętałbędziesz pa­miętał o moichpa­miętał o moich urodzinachże choć ty je­den będziesz pa­miętałty je­den będziesz pa­miętał o moichbędziesz pa­miętał o moich urodzinachże choć ty je­den będziesz pa­miętał o moichty je­den będziesz pa­miętał o moich urodzinach

Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ...Wier­sz dla Mar­ci­na Plew­ki i je­mu po­dob­nych . Będziesz jak drze­wo Na morzu tra­wy ugiętej Zmienisz krajobraz Wokół pochy­lony Pa­sować nie będziesz Jak brak zęba W gębie dzien­ni­karza Jak to dziec­ko Co króla na­giego wska­zało Ciebie jed­nak wyk­lną Ale będziesz I po­wiesz Dasz świadectwo Człowie­czeństwa De­ficy­tu czasów naszych Będziesz je­den Jak to drze­wo na morzu Tra­wy ugiętej -(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką.Choć tyłek Ci rośnie I brzuch Cię rozsadza A ciału bieliz­na i odzież zawadza Choć chle­bek mniej waży niż Twój je­den cycuszek To zjadłbym Cię całą - pod­pi­sano ŁAKOMCZUSZEK Kiedyś myślałam, że świat mnie krzyw­dzi, ale to nie świat, to ludzie, to gar­stka ludzi, którym myślałam, że mogę zaufać.Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania.