Myślałam, że mnie kochasz po­wie­dziala w myślach, zam­knęła oczy i odeszła.


myśłam-że mnie-kochasz-po­wie­dziala-w myślach-zam­knęła-oczy-i odeszła
iuffmyślałamże mniekochaszpo­wie­dzialaw myślachzam­knęłaoczyi odeszłaże mnie kochaszkochasz po­wie­dzialapo­wie­dziala w myślachzam­knęła oczyoczy i odeszłaże mnie kochasz po­wie­dzialakochasz po­wie­dziala w myślachzam­knęła oczy i odeszłaże mnie kochasz po­wie­dziala w myślach

Uśmie­chała się nie tyl­ko us­ta­mi ale i ocza­mi. Jej oczy świeciły w no­cy jak dwa og­ni­ki rozświet­lając mrok. Jed­nak te­raz zam­knęła je na zaw­sze... tak nag­le... za­cisnęła swo­je po­wieki i odeszła...Zam­knęła oczy płakała.. Zno­wu zro­bił to samo... Zno­wu już zranił... Anioł jej za­mienił krop­le łez w perły... I stała się praw­dzi­wie bogata w smutek...Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..Pi­loci na F-16 Pa­nika pow­stała w No­wym Mieście Po dos­ta­wie F-16 na moście. Gdy pi­loci la­tać chcieli w pościeli, Straż zam­knęła me­neli W stre­fie od­lotów po F-16.Kiedy przyj­dziesz po mnie by dłońmi swy­mi na zaw­sze chwy­cić mnie, zam­knę me oczy spokojnie i od­dam Ci siebie w moim os­tatnim śnie. Lecz nie przychodź jeszcze, proszę, dopóki Ona kocha mnie ... * Dla Joan * Kiedyś myślałam, że świat mnie krzyw­dzi, ale to nie świat, to ludzie, to gar­stka ludzi, którym myślałam, że mogę zaufać.