Myślałam, że trochę swo­body w związku nas ura­tuje. Nie wie­działam, że ro­zumiemy swo­bodę inaczej...


myśłam-że trochę-swo­body-w związku-nas-ura­tuje-nie wie­działam-że ro­zumiemy-swo­bodę-inaczej
majka_majdanmyślałamże trochęswo­bodyw związkunasura­tujenie wie­działamże ro­zumiemyswo­bodęinaczejże trochę swo­bodyswo­body w związkuw związku nasnas ura­tujeże ro­zumiemy swo­bodęswo­bodę inaczejże trochę swo­body w związkuswo­body w związku nasw związku nas ura­tujeże ro­zumiemy swo­bodę inaczejże trochę swo­body w związku nasswo­body w związku nas ura­tujeże trochę swo­body w związku nas ura­tuje

Nad­miar swo­body krępuje.`Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia.Do wal­ki o swo­bodę i in­dy­widual­ność ludzie ubierają się w no­we mundury.Daj­cie ludziom swo­bodę działania, a zas­koczą was swoją pomysłowością.Dys­tans do siebie nie ma od­ległości, ma swo­bodę życia. Z cyk­lu po­wieści Wal­czę z dziurami w naszej łata­nej wiele ra­zy pościeli pełnej ziaren grochu. Żebyś jak królewnę o po­ran­ku ze złych czarów budził. Roz­pros­tuję nogi by swo­bodę krwi zmrożonej nadać. I szu­kać pójdę za góry i lasy Te­go długo i szczęśliwie. Znajdź mo­rał płynący z baśni O naszych ty­siącu nocy By w jed­nej, dzi­siej­szej Cały zam­knąć czas.