Myślałem o po­pełnieniu sa­mobójstwa, ale mam ty­le prob­lemów, że to nie roz­wiązałoby ich wszystkich.


myśłem-o po­pełnieniu-­mobójstwa-ale-mam-ty­-prob­lemów-że to nie roz­wiązałoby-ich-wszystkich
woody allenmyślałemo po­pełnieniusa­mobójstwaalemamty­leprob­lemówże to nie roz­wiązałobyichwszystkichmyślałem o po­pełnieniuo po­pełnieniu sa­mobójstwaale mammam ty­lety­le prob­lemówże to nie roz­wiązałoby ichich wszystkichmyślałem o po­pełnieniu sa­mobójstwaale mam ty­lemam ty­le prob­lemówże to nie roz­wiązałoby ich wszystkichale mam ty­le prob­lemów

Ob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich. Tworzy je z nicze­go, pod­sy­ca i wzmacnia.Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) -Śmiech jest przy­jem­ny. Ale to tyl­ko plas­ter na krwa­wiące ra­ny. Nie roz­wiązu­je prob­lemów, nie leczy, je­dynie na chwilę ta­muje krwawienie.Prob­lemów Ar­genty­ny nie roz­wiąże się na drodze woj­ny do­mowej i przemocy.Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy.Nie roz­wiązuj swoich prob­lemów przed lus­trem. W tym przy­pad­ku co dwie głowy to na­dal jed­na. Z cyk­lu po­wieści