Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny.


myślą-że są lep­-lep­-nie są-spójrz-mi w oczy-nikt-mi te­go-nie dał-nikt-mi te­go-nie za­bie­rze-bo żyć-god­nie
klaudiajenimyśląże są lep­silep­sinie sąspójrzmi w oczyniktmi te­gonie dałnie za­bie­rzebo żyćgod­nieto nie znaczynie upa­daćnaszery­mysą zabójczejak os­trzegilotynymyślą że są lep­silep­si nie sąspójrz mi w oczynikt mi te­gomi te­go nie dałnikt mi te­gomi te­go nie za­bie­rzebo żyć god­nieto nie znaczy nie upa­daćnasze ry­myry­my są zabójczesą zabójcze jak os­trzejak os­trze gilotynynikt mi te­go nie dałnikt mi te­go nie za­bie­rzenasze ry­my są zabójczery­my są zabójcze jak os­trzesą zabójcze jak os­trze gilotyny

Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli  -daniello
je­dyne-co ­my-co jest tyl­ko-i wyłącznie-nasze-co nikt-nam-bez-naszej-wie­dzy-nie za­bie­rze-to myśli 
• 
 - niektórzy-nie mogą-so­bie-poz­wo­lić-na upa­dek-bo-wiedzą-że nikt-ich-nie pod­niesie-