Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny.


myślą-że są lep­-lep­-nie są-spójrz-mi w oczy-nikt-mi te­go-nie dał-nikt-mi te­go-nie za­bie­rze-bo żyć-god­nie
klaudiajenimyśląże są lep­silep­sinie sąspójrzmi w oczyniktmi te­gonie dałnie za­bie­rzebo żyćgod­nieto nie znaczynie upa­daćnaszery­mysą zabójczejak os­trzegilotynymyślą że są lep­silep­si nie sąspójrz mi w oczynikt mi te­gomi te­go nie dałnikt mi te­gomi te­go nie za­bie­rzebo żyć god­nieto nie znaczy nie upa­daćnasze ry­myry­my są zabójczesą zabójcze jak os­trzejak os­trze gilotynynikt mi te­go nie dałnikt mi te­go nie za­bie­rzenasze ry­my są zabójczery­my są zabójcze jak os­trzesą zabójcze jak os­trze gilotyny

-Spójrz mi w oczy. -Masz bar­dzo piękne oczy. -Ale pat­rz na nie inaczej. -Te­raz też są równie piękne jak wcześniej. -To tyl­ko powłoka, spójrz głębiej. -Nie ro­zumiem. -Wiem, mnie nikt nie ro­zumie. Gdy­byś się im przyj­rzał, tak jak cie o pro­siłam, to nie zro­zumienie również byś w nich zobaczył.Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi.Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli Z życiem jest jak z go­towa­niem – we wszys­tkim trze­ba sta­rać się zacho­wać od­po­wied­nie proporcje. A i tak większość mu­simy ro­bić „na oko”, bo nikt nie dał nam przepisu.•