Myśląc, że już wszys­tko ideal­nie wyek­spo­nowa­ne, na od­po­wied­nich miej­scach. Wpat­ru­jesz się z dumą, jed­nak rzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wym młotem. Tyl­ko po to by zro­bić miej­sce dla chwilę te­mu poz­na­nej duszy. Zro­biła im­prezę i odeszła w podskokach.


myśląc-że już-wszys­tko-ideal­nie-wyek­spo­nowa­ne-na od­po­wied­nich-miej­scach-wpat­ru­jesz ę-z dumą-jed­nak-rzu­casz ę
michaelusmyślącże jużwszys­tkoideal­niewyek­spo­nowa­nena od­po­wied­nichmiej­scachwpat­ru­jesz sięz dumąjed­nakrzu­casz sięna to z dwudzies­to­kilo­wymmłotemtyl­kopo to by zro­bićmiej­scedlachwilęte­mupoz­na­nejduszyzro­biłaim­prezęi odeszław podskokachże już wszys­tkowszys­tko ideal­nieideal­nie wyek­spo­nowa­nena od­po­wied­nich miej­scachwpat­ru­jesz się z dumąjed­nak rzu­casz sięrzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wymna to z dwudzies­to­kilo­wym młotemtyl­ko po to by zro­bićpo to by zro­bić miej­scemiej­sce dladla chwilęchwilę te­mute­mu poz­na­nejpoz­na­nej duszyzro­biła im­prezęim­prezę i odeszłai odeszła w podskokachże już wszys­tko ideal­niewszys­tko ideal­nie wyek­spo­nowa­nejed­nak rzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wymrzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wym młotemtyl­ko po to by zro­bić miej­scepo to by zro­bić miej­sce dlamiej­sce dla chwilędla chwilę te­muchwilę te­mu poz­na­nejte­mu poz­na­nej duszyzro­biła im­prezę i odeszłaim­prezę i odeszła w podskokach

Wszys­tko da się zro­bić. Liczy się tyl­ko od­po­wied­nie podejście. -daniello
wszys­tko-da ę-zro­bić-liczy ę-tyl­ko-od­po­wied­nie-podejście
Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek