Myślę, że jak zro­bisz coś, co okaże się całkiem niezłe, to po­winieneś zro­bić coś in­ne­go, równie wiel­kiego, za­miast roz­wodzić się nad tym zbyt długo. Po pros­tu zas­tanów się, co dalej.


myślę-że jak zro­bisz-coś-co okaże ę-całkiem-niezłe-to po­winieneś-zro­bić-coś-in­ne­go-równie-wiel­kiego-za­miast
steve jobsmyślęże jak zro­biszcośco okaże sięcałkiemniezłeto po­winieneśzro­bićcośin­ne­gorówniewiel­kiegoza­miastroz­wodzić sięnadtymzbytdługopo pros­tuzas­tanówsięco dalejże jak zro­bisz cośco okaże się całkiemcałkiem niezłeto po­winieneś zro­bićzro­bić coścoś in­ne­gorównie wiel­kiegoza­miast roz­wodzić sięroz­wodzić się nadnad tymtym zbytzbyt długopo pros­tu zas­tanówzas­tanów sięco okaże się całkiem niezłeto po­winieneś zro­bić cośzro­bić coś in­ne­goza­miast roz­wodzić się nadroz­wodzić się nad tymnad tym zbyttym zbyt długopo pros­tu zas­tanów się

Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa .Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości.Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie.A Ty po pros­tu od­szedłeś. Nie zas­ta­nawiasz się już co u mnie, jak so­bie radze, jak żyje bez Ciebie. Może nie wiesz ile dla mnie znaczysz, a może nic Cie to nie ob­chodzi. Ale po­winieneś wie­dzieć jaką dziurę zro­biłeś u moim ser­cu. Tyl­ko nie pot­ra­fię szczerze z Tobą po­roz­ma­wiać. Bo prze­cież już nie rozmawiamy.Moim ulu­bionym auto­rem na cy­tatach jest Sier­joża ja­kiś hm........ wpadł na po­mysł żeby ocenzu­rować je­go wier­sze na Cy­tatach bo za­wierają wul­ga­ryz­my - py­tam czy Wit­ka­cego też byście ocenzu­rowa­li? To wiel­kie ŚWIŃSTWO I MAK­SY­MAL­NE CHAM­STWO ta­kie COŚ zro­bić .Zas­tanówcie się co robicie.