Myślę, że jak zro­bisz coś, co okaże się całkiem niezłe, to po­winieneś zro­bić coś in­ne­go, równie wiel­kiego, za­miast roz­wodzić się nad tym zbyt długo. Po pros­tu zas­tanów się, co dalej.


myślę-że jak zro­bisz-coś-co okaże ę-całkiem-niezłe-to po­winieneś-zro­bić-coś-in­ne­go-równie-wiel­kiego-za­miast
steve jobsmyślęże jak zro­biszcośco okaże sięcałkiemniezłeto po­winieneśzro­bićcośin­ne­gorówniewiel­kiegoza­miastroz­wodzić sięnadtymzbytdługopo pros­tuzas­tanówsięco dalejże jak zro­bisz cośco okaże się całkiemcałkiem niezłeto po­winieneś zro­bićzro­bić coścoś in­ne­gorównie wiel­kiegoza­miast roz­wodzić sięroz­wodzić się nadnad tymtym zbytzbyt długopo pros­tu zas­tanówzas­tanów sięco okaże się całkiem niezłeto po­winieneś zro­bić cośzro­bić coś in­ne­goza­miast roz­wodzić się nadroz­wodzić się nad tymnad tym zbyttym zbyt długopo pros­tu zas­tanów się

Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości. -Bob Marley
nicze­go-nie da ę-zro­bić-bez-poświęń-aby coś-poświęć-na­ży-dać-coś-o tej ­mej-wartoś
Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie. -Charles Kingsley
każde­go-ran­ka-kiedy-wsta­jesz-dziękuj-bo­gu-za to-że masz-te­go-dnia-do zro­bienia-coś-co mu­sisz-zro­bić-czy- ę-to po­doba-czy