Myślę o To­bie w ko­lorach, które nie is­tnieją... Myślę o Nas słowa­mi Ra­dości pi­sany­mi Nadzieją... Niep­rze­jed­na­ne jest ser­ce co tak moc­no kocha, upar­te w Miłości... mo­je bi­je moc­no w Twoich ciepłych dłoniach... siedząc nap­rze­ciw Wo­jow­ni­ka Wil­czy­ca z zaufa­niem Mu się od­da­je- dwie Siły przy sobie, tak wo­bec siebie ot­warte, tak kochające, tak pochłonięte uczu­ciem i w nim tak roz­kosznie bezradne...


myślę-o to­bie-w ko­lorach-które-nie is­tnieją-myślę-o nas-słowa­mi-ra­doś-pi­sany­mi-nadzieją-niep­rze­jed­na­ne
uśmiechnięta anielicamyślęo to­biew ko­lorachktórenie is­tniejąo nassłowa­mira­dościpi­sany­minadziejąniep­rze­jed­na­nejest ser­ceco takmoc­nokochaupar­tew miłościmo­jebi­jew twoichciepłychdłoniachsiedzącnap­rze­ciwwo­jow­ni­kawil­czy­caz zaufa­niemmu sięod­da­jedwiesiłyprzysobietakwo­becsiebieot­wartekochającepochłonięteuczu­ciemi w nimroz­koszniebezradnemyślę o to­bieo to­bie w ko­lorachktóre nie is­tniejąnie is­tnieją myślęmyślę o naso nas słowa­misłowa­mi ra­dościra­dości pi­sany­mipi­sany­mi nadziejąnadzieją niep­rze­jed­na­neniep­rze­jed­na­ne jest ser­cejest ser­ce co takco tak moc­nomoc­no kochaupar­te w miłościw miłości mo­jemo­je bi­jebi­je moc­nomoc­no w twoichw twoich ciepłychciepłych dłoniachdłoniach siedzącsiedząc nap­rze­ciwnap­rze­ciw wo­jow­ni­kawo­jow­ni­ka wil­czy­cawil­czy­ca z zaufa­niemz zaufa­niem mu sięmu się od­da­jedwie siłysiły przyprzy sobietak wo­becwo­bec siebiesiebie ot­wartetak kochającetak pochłoniętepochłonięte uczu­ciemuczu­ciem i w nimi w nim taktak roz­kosznieroz­kosznie bezradnemyślę o to­bie w ko­lorachktóre nie is­tnieją myślęnie is­tnieją myślę o nasmyślę o nas słowa­mio nas słowa­mi ra­dościsłowa­mi ra­dości pi­sany­mira­dości pi­sany­mi nadziejąpi­sany­mi nadzieją niep­rze­jed­na­nenadzieją niep­rze­jed­na­ne jest ser­ceniep­rze­jed­na­ne jest ser­ce co takjest ser­ce co tak moc­noco tak moc­no kochaupar­te w miłości mo­jew miłości mo­je bi­jemo­je bi­je moc­nobi­je moc­no w twoichmoc­no w twoich ciepłychw twoich ciepłych dłoniachciepłych dłoniach siedzącdłoniach siedząc nap­rze­ciwsiedząc nap­rze­ciw wo­jow­ni­kanap­rze­ciw wo­jow­ni­ka wil­czy­cawo­jow­ni­ka wil­czy­ca z zaufa­niemwil­czy­ca z zaufa­niem mu sięz zaufa­niem mu się od­da­jedwie siły przysiły przy sobietak wo­bec siebiewo­bec siebie ot­wartetak pochłonięte uczu­ciempochłonięte uczu­ciem i w nimuczu­ciem i w nim taki w nim tak roz­kosznietak roz­kosznie bezradne

Człowiek jest tak moc­no związa­ny ze sobą, że trud­no mu o so­bie za­pom­nieć, można jed­nak wy­robić w so­bie zwyczaj myśle­nia o innych. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest tak-moc­no-związa­ny-ze sobą-że trud­no-mu o so­bie-za­pom­nieć-można-jed­nak-wy­robić-w so­bie-zwyczaj-myś­nia