Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych.


myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
klementyna hoffmanowamyślśmiercijestsmutnadlasłabychstrasznazłychalesłodkacnotliwychnieszczęśliwychmyśl oo śmierciśmierci jestjest smutnasmutna dladla słabychstraszna dladla złychale słodkasłodka dladla cnotliwychcnotliwych ii nieszczęśliwychmyśl o śmiercio śmierci jestśmierci jest smutnajest smutna dlasmutna dla słabychstraszna dla złychale słodka dlasłodka dla cnotliwychdla cnotliwych icnotliwych i nieszczęśliwychmyśl o śmierci jesto śmierci jest smutnaśmierci jest smutna dlajest smutna dla słabychale słodka dla cnotliwychsłodka dla cnotliwych idla cnotliwych i nieszczęśliwychmyśl o śmierci jest smutnao śmierci jest smutna dlaśmierci jest smutna dla słabychale słodka dla cnotliwych isłodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych

Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych - nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem.Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożli­we, dla nieśmiałych - niez­na­ne, myślący i wal­czący na­zywa ją ideałem.Ma­cie­rzyństwo nie jest dla słabych duchem. Żaby w sa­lonie, pok­rwa­wione ko­lana i in­wekty­wy od nas­to­lat­ki nie są dla mięczaków.Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać.Dlaczego płacz słodkim jest dla nieszczęśliwych?Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.