Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie.


myślenie-jest-czymś-co-następuje-po-trudnościach-i-poprzedza-działanie
bertold brechtmyśleniejestczymśconastępujepotrudnościachpoprzedzadziałaniemyślenie jestjest czymśco następujenastępuje popo trudnościachtrudnościach ii poprzedzapoprzedza działaniemyślenie jest czymśco następuje ponastępuje po trudnościachpo trudnościach itrudnościach i poprzedzai poprzedza działanieco następuje po trudnościachnastępuje po trudnościach ipo trudnościach i poprzedzatrudnościach i poprzedza działanieco następuje po trudnościach inastępuje po trudnościach i poprzedzapo trudnościach i poprzedza działanie

W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia.Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość.Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość.