Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia.


myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
william jamesmyślenietojesttocowieluludziuważażeczynigdyjedynienanowoporządkujesweuprzedzeniaco wieluwielu ludziludzi uważaże czynigdy jedyniejedynie nana nowonowo porządkujeporządkuje sweswe uprzedzeniamyślenie to jestco wielu ludziwielu ludzi uważagdy jedynie najedynie na nowona nowo porządkujenowo porządkuje sweporządkuje swe uprzedzeniaco wielu ludzi uważagdy jedynie na nowojedynie na nowo porządkujena nowo porządkuje swenowo porządkuje swe uprzedzeniagdy jedynie na nowo porządkujejedynie na nowo porządkuje swena nowo porządkuje swe uprzedzenia

Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Wielu ludziom wydaje się, że myślą, podczas gdy zmieniąją jedynie przesądy.Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem.Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo...Posiadać charakter to znaczy postępować właściwie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że jedynie słuszną rzeczą jest radzić sobie wszelkimi sposobami, a prawdziwie złą, dać się na tym przyłapać.Pa­miętaj, że wielu ludzi ginęło za swe prze­kona­nia. To dość pow­szechne. Praw­dzi­wa od­wa­ga po­lega na tym, by żyć i cier­pieć za to, w co wierzysz.