Myśli­my, że 


myśli­my-że miłość-na zaw­sze-ale-tak-ężko-uświado­mić-so­bie-że to uro­jone-w naszej-głowie
lolinkstasmyśli­myże miłośćna zaw­szealetakciężkouświado­mićso­bieże to uro­jonew naszejgłowieale taktak ciężkociężko uświado­mićuświado­mić so­bieże to uro­jone w naszejw naszej głowieale tak ciężkotak ciężko uświado­mićciężko uświado­mić so­bieże to uro­jone w naszej głowieale tak ciężko uświado­mićtak ciężko uświado­mić so­bieale tak ciężko uświado­mić so­bie

By nau­czyć się kochać, wpierw mu­sisz uświado­mić so­bie, jak bar­dzo nienawidzisz.Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie.To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.Tak so­bie te­raz myślę - gdy mówiłeś, że będziesz na zaw­sze miałeś na myśli miesiąc, racja? te­go dnia us­wiada­miamy so­bię prwadziwą kruchość nasze­go is­tnienia istnienia... tańczące płomienie, szep­ty po­rywa­ne przez wiatr, łzły nie skry­wane już niczym, resztki wspom­nień wyg­rze­bywa­nych tyl­ko po to by uświado­mic so­bie og­rom stra­ty związa­ny z czyimś odejściem... Oto jeszcze tu jestem.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*