Myśli są jak ocean. Wys­tar­czy jed­na chwi­la by wzburzyć je­go gładką taf­le i stworzyć fa­le w których pogrążymy się, tonąc.


myśli-są jak ocean-wys­tar­czy jed­na-chwi­-by wzburzyć-­go-gładką-taf­-i stworzyć-fa­-w których-pogrążymy-ę-ąc
płonącamyślisą jak oceanwys­tar­czy jed­nachwi­laby wzburzyćje­gogładkątaf­lei stworzyćfa­lew którychpogrążymysiętonącmyśli są jak oceanwys­tar­czy jed­na chwi­lachwi­la by wzburzyćby wzburzyć je­goje­go gładkągładką taf­letaf­le i stworzyći stworzyć fa­lefa­le w którychw których pogrążymypogrążymy sięwys­tar­czy jed­na chwi­la by wzburzyćchwi­la by wzburzyć je­goby wzburzyć je­go gładkąje­go gładką taf­legładką taf­le i stworzyćtaf­le i stworzyć fa­lei stworzyć fa­le w którychfa­le w których pogrążymyw których pogrążymy sięwys­tar­czy jed­na chwi­la by wzburzyć je­gochwi­la by wzburzyć je­go gładkąby wzburzyć je­go gładką taf­leje­go gładką taf­le i stworzyćgładką taf­le i stworzyć fa­letaf­le i stworzyć fa­le w którychi stworzyć fa­le w których pogrążymyfa­le w których pogrążymy sięwys­tar­czy jed­na chwi­la by wzburzyć je­go gładkąchwi­la by wzburzyć je­go gładką taf­leby wzburzyć je­go gładką taf­le i stworzyćje­go gładką taf­le i stworzyć fa­legładką taf­le i stworzyć fa­le w którychtaf­le i stworzyć fa­le w których pogrążymyi stworzyć fa­le w których pogrążymy się

Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli? Wys­tar­czy je­den, szcze­ry uśmiech przy­jaciela. Chwi­la szczęścia.Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast.W ce­lu oba­lenia burżuaz­ji wys­tar­czy wy­siłek jed­ne­go kra­ju, świad­czy o tym także his­to­ria naszej re­woluc­ji. W ce­lu os­ta­teczne­go zwy­cięstwa soc­ja­liz­mu, w ce­lu zor­ga­nizo­wania pro­duk­cji soc­ja­lis­tycznej, wy­siłki jed­ne­go kra­ju, zwłaszcza tak bar­dzo chłop­skiego jak nasz, są niewys­tar­czające - w tym ce­lu niezbędne są wy­siłki pro­leta­riu­szy kil­ku przo­dujących krajów.Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli