Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody.


myśli-za­gubione-w zwykłej-codziennoś-tworzy­my- na no­wo-szu­kamy-w nich-mądroś-a-po co nam- mądrość-i  jej-powaga-z
niuszamyśliza­gubionew zwykłejcodziennościtworzy­myje na no­woszu­kamyw nichmądrościpo co namta mądrośći ta jejpowagagłupo­tyto cho­ciażpośmiać sięwypadatakmyśli­myso­biena różnesposobynaszemyŚli to naszenastrojenie ma na nie metodymyśli za­gubioneza­gubione w zwykłejw zwykłej codziennościtworzy­my je na no­woszu­kamy w nichw nich mądrościpo co nam ta mądrośćta mądrość i ta jeji ta jej powagaz głupo­tygłupo­ty to cho­ciażto cho­ciaż pośmiać siępośmiać się wypadai taktak myśli­mymyśli­my so­bieso­bie na różnena różne sposobysposoby naszenasze myŚli to nasze nastrojenastroje ii nie ma na nie metodymyśli za­gubione w zwykłejza­gubione w zwykłej codziennościszu­kamy w nich mądrościa po co nam ta mądrośćpo co nam ta mądrość i ta jejta mądrość i ta jej powagaz głupo­ty to cho­ciażgłupo­ty to cho­ciaż pośmiać sięto cho­ciaż pośmiać się wypadai tak myśli­mytak myśli­my so­biemyśli­my so­bie na różneso­bie na różne sposobyna różne sposoby naszesposoby nasze myŚli to nasze nastroje inastroje i nie ma na nie metody

Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia...Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli Czas zabiera nam wszystko, nawet nasze myśli.Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.