Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
memberrmyślizdradzająna­job­rzyd­li­wiejmyśli mająnadna­miwładzęmyśli kradnąnaszenaj­skryt­szezakątkiumysłumyśli tworzątoco chcieli­byśmyzro­bićalenie wypadamyśli zdradzajązdradzają na­job­rzyd­li­wiejmyśli mają nadnad na­mina­mi władzęmyśli kradną naszenasze naj­skryt­szenaj­skryt­sze zakątkizakątki umysłuco chcieli­byśmy zro­bićale nie wypadamyśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiejmyśli mają nad na­minad na­mi władzęmyśli kradną nasze naj­skryt­szenasze naj­skryt­sze zakątkinaj­skryt­sze zakątki umysłu

Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody.Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówiJasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają.Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Du­ma związa­na jest z tym, co sa­mi o so­bie myśli­my, próżność zaś z tym, co chcieli­byśmy, żeby in­ni o nas myśleli.