Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony.


myślisz-że cho­ry-ro­zum-można-odróżć-od cho­rej-duszy-py­tam-z cieka­woś-ja miałem-cho­re-wszys­tko-każdą po­jedyn­czą
janusz leon wiśniewskimyśliszże cho­ryro­zummożnaodróżnićod cho­rejduszypy­tamz cieka­wościja miałemcho­rewszys­tkokażdą po­jedyn­cząkomórkęale to jużminęłomoże nie jes­temcałkiemzdro­wyalez pew­nościąjes­temuleczonyże cho­ry ro­zumro­zum możnamożna odróżnićodróżnić od cho­rejod cho­rej duszypy­tam z cieka­wościja miałem cho­recho­re wszys­tkokażdą po­jedyn­czą komórkęale to już minęłomoże nie jes­tem całkiemcałkiem zdro­wyale z pew­nościąz pew­nością jes­temjes­tem uleczonyże cho­ry ro­zum możnaro­zum można odróżnićmożna odróżnić od cho­rejodróżnić od cho­rej duszyja miałem cho­re wszys­tkomoże nie jes­tem całkiem zdro­wyale z pew­nością jes­temz pew­nością jes­tem uleczony

Cho­ciaż cieszę się zmysłowy­mi przy­jem­nościami, mam tę pew­ność, że nie jes­tem ni­mi owładnięty. -Marpa
cho­ciaż-cieszę ę-zmysłowy­mi-przy­jem­nościami-mam-tę pew­ność-że nie jes­tem-­mi-owładnięty