...myślisz, że z Bo­ga mu­si być ta miłość, dla której młodość w gro­bie się prześniło.


myślisz-że z bo­ga-mu­-być- miłość-dla-której młodość-w gro­bie ę-prześło
krzysztof kamil baczyńskimyśliszże z bo­gamu­sibyćta miłośćdlaktórej młodośćw gro­bie sięprześniłoże z bo­ga mu­simu­si byćbyć ta miłośćdla której młodośćktórej młodość w gro­bie sięw gro­bie się prześniłoże z bo­ga mu­si byćmu­si być ta miłośćdla której młodość w gro­bie sięktórej młodość w gro­bie się prześniłoże z bo­ga mu­si być ta miłośćdla której młodość w gro­bie się prześniło

Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho) Jeżeli młodość jest wadą, to taką, której pozbywamy się bardzo szybko.Gro­no chętnych, to gro­no głod­nych z niewiadomą, ko­mu dasz się zjeść.Nie zaw­sze pot­ra­fimy być wdzięczni innym... Nie zaw­sze pot­ra­fimy się odwdzięczyć... Dla mo­jej sios­try dla której za­miast być przy­jacielem cza­sami jes­tem wrogiem...Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna? To miłość stała się dla nas in­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia.