Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ten owoc, o który zabiega wszelki byt.


myśmy-łupina-tylko-i-listowie-a-wielka-śmierć-którą-każdy-w-sobie-to-jest-ten-owoc-o-który-zabiega-wszelki-byt
rainer maria rilkemyśmyłupinatylkolistowiewielkaśmierćktórąkażdysobietojesttenowocktóryzabiegawszelkibytmyśmy łupinałupina tylkotylko ii listowiewielka śmierćktórą mama każdykażdy ww sobiejest tenten owoco któryktóry zabiegazabiega wszelkiwszelki bytmyśmy łupina tylkołupina tylko itylko i listowiea wielka śmierćktórą ma każdyma każdy wkażdy w sobiejest ten owoco który zabiegaktóry zabiega wszelkizabiega wszelki bytmyśmy łupina tylko iłupina tylko i listowiektórą ma każdy wma każdy w sobieo który zabiega wszelkiktóry zabiega wszelki bytmyśmy łupina tylko i listowiektórą ma każdy w sobieo który zabiega wszelki byt

Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć.Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego.Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobiety.Kto bu­duje zam­ki na lodzie, ten i o mróz zabiega.