My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie.


my-istoty-ludzkie-nawet-śli-pozostaniemy-dalej-jedni-bardziej-inni-mniej-takimi-zwierzętami-jak-przedtem-mamy-jednak-w-sobie-jakieś-dobre-uczucia
josé saramagomyistotyludzkienawetjeślipozostaniemydalejjednibardziejinnimniejtakimizwierzętamijakprzedtemmamyjednaksobiejakieśdobreuczuciaczasemresztkęalbozaczynszacunkudosamychsiebieistoty ludzkienawet jeślijeśli pozostaniemypozostaniemy dalejjedni bardziejinni mniejtakimi zwierzętamizwierzętami jakjak przedtemmamy jednakjednak ww sobiesobie jakieśjakieś dobredobre uczuciaczasem nawetnawet resztkęresztkę alboalbo zaczynzaczyn szacunkuszacunku dodo samychsamych siebienawet jeśli pozostaniemyjeśli pozostaniemy dalejtakimi zwierzętami jakzwierzętami jak przedtemmamy jednak wjednak w sobiew sobie jakieśsobie jakieś dobrejakieś dobre uczuciaczasem nawet resztkęnawet resztkę alboresztkę albo zaczynalbo zaczyn szacunkuzaczyn szacunku doszacunku do samychdo samych siebie

Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Wystrzegaj się pedantów, którzy zadręczają się rozwlekaniem najmniejszych nawet spraw. Z obcowania z takimi nie będziesż miał innej korzyści, jak przykrość połączoną z odrazą, gdyż są oni podobni do źle trawiącego żołądka, w którym nawet przysmaki powodują nudności.Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych - szczytem matematyki.Nawet jeśli ktoś mówi dobrze, jeśli mówi za dużo, zawsze powie jakieś głupstwo.Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamySerce ludzkie bywa czasem tak zgłodniałe, że rzuca się nawet na kamienie, nie czując ich martwoty i chłodu.